کانکس توالت
18
جولای

کانکس توالت

کانکس توالت

کانکس توالت یا همان کانکس سرویس بهداشتی با توجه به کاربری بصورت کانکس توالت تک چشمه، کانکس توالت چند چشمه، کانکس توالت فرنگی، کانکس توالت صحرایی، کانکس سرویس بهداشتی استیل و کانکس توالت پیش ساخته طراحی و تولید میگردد.