کانکس حفاری
07
نوامبر

کانکس حفاری

کانکس حفاری

با توجه به شرایط آب و هوایی محل استقرار چاه های نفتی و گاز و محیط خشک و شرجی سکوها نیاز به کانکس حفاری میباشد که کانکس حفاری مطابق با استاندارد طراحی و با ساندویچ پانل ساخته میشود.ساختار کلی کانکس حفاری با توجه به نوع کاربری و مسائل فنی با کانکسهای دیگر بسیار متفاوت میباشد.

انواع کانکس حفاری

1-کانکس حفاری خوابگاهی.
2-کانکس سرپرست کارگاه.
3-کانکس نهار خوری.
4-کانکس نمازخانه.
5-کانکس سالن جلسات.
6-کانکس HCE