کانکس کشاورزی چوبی
07
نوامبر

کانکس کشاورزی

کانکس کشاورزی

کانکس کشاورزی یکی از انواع کانکس بوده که اغلب در مزارع و باغها مورد استفاده قرار میگیرد.کانکس کشاورزی با نام کانکس گلخانه ایی، کانکس گل فروشی و کانتینر کشاورزی نیز نامیده میگردد که اغلب جهت اسکان کشاورزان استفاده شده و شاسی کانکس کشاورزی از تیر آهن نمره 160 و اسکلت کانکس کشاورزی از قوطی نمره 80×80 بوده و کلیه درب و پنجره ها دارای حفاظ و توری میباشد..